SỬA CHỮA MÁY KYORI

SỬA CHỮA MÁY KYORI
SỬA CHỮA MÁY KYORI
SỬA CHỮA MÁY KYORI
SỬA CHỮA MÁY KYORI
SỬA CHỮA MÁY KYORI
SỬA CHỮA MÁY KYORI
SỬA CHỮA MÁY KYORI
SỬA CHỮA MÁY KYORI
SỬA CHỮA MÁY KYORI
SỬA CHỮA MÁY KYORI
SỬA CHỮA MÁY KYORI
SỬA CHỮA MÁY KYORI
SỬA CHỮA MÁY KYORI
SỬA CHỮA MÁY KYORI
SỬA CHỮA MÁY KYORI

Sửa chữa lỗi mất gốc ( chiều cao khuôn)

Sửa chữa bạc đồng